Page 7 - Di San The Gioi o Viet Nam
P. 7
HangYSơnYĐoòngiểm tham quan tiêu biểu-YĐộngYPhongYNha,YTiênYSơn,YThiênYĐường ờanlquảnllýlvườnlquốclgia
-YHangYTối,YÉn,YKheYRy,YSơnYĐoòng PhonglNhal-lKẻlờàng
-YSôngYSon,YChày ĐịaYchỉ:YxãYSơnYTrạch,YhuyệnYBốYTrạch,
-YSuốiYnướcYMoọc tỉnhYQuảngYBình
-YBảnYduYlịchYcộngYđồng:YrYRem,YTàYVờng,
ĐiệnYthoại:Y(0232)Y3677Y021


ChàyYLập…Y

Email:Ypnkb@quangbinh.gov.vnY
Website:Ywww.phongnhakebang.vn


DI SẢN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12