Page 5 - Di San The Gioi o Viet Nam
P. 5

iểm tham quan tiêu biểu
-YKhuYduYlịchYđảoYTuầnYChâu;YđảoYNgọcYVừng,YQuanYLạn,YTiYTốp…
-YHònYTrốngYMái,YLưYHương,YĐầuYNgười…

-YĐộngYThiênYCung,YMêYCung;YhangYSửngYSốt,YĐầuYGỗ,YLuồn…
-YLàngYchàiYCửaYVạn,YVôngYViêng

ờanlquảnllýlvịnhlỹạlLongl

ĐịaYchỉ:Y166YLêYThánhYTông,YTP.YHạYLong,YtỉnhYQuảngYNinh
ĐiệnYthoại:Y(0203)Y3824Y867
Email:Ybqlvhl@quangninh.gov.vn
LàngYchàiYHạYLong Website:Ywww.halongbay.com.vn


HangYSửngYSốt


DI SẢN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10